Gebruikersvoorwaarden

- De Adviseur die zich aanmeldt als gebruiker van het Skydoo Platform accepteert daarmee de hierna vermelde voorwaarden.
- De Adviseur zal Skydoo voorzien van alle informatie die in het kader van het gebruik van het Skydoo Platform relevant kan zijn.
- De Adviseur erkent en accepteert dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op een foutloze en continue dienstverlening dan wel enige vorm van (schade)vergoeding ingeval van fouten in de werking van het Skydoo Platform, in de meest ruime zin des woords.

- Het Skydoo Platform verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 en 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
- De Adviseur draagt er onder meer zorg voor dat de betrokkene (de persoon van wie hij persoonsgegevens verkrijgt en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben) in overeenstemming met de AVG wordt geïnformeerd en er een rechtmatige grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens, o.a. door - indien nodig - expliciete toestemming van de betrokkene.
- Skydoo is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden indien de Adviseur op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de afzonderlijke verplichtingen die voorvloeien uit de AVG.
- Het gebruik door de Adviseur van het Skydoo Platform is vooralsnog gratis.

- Jaarlijks kan het bestuur van Skydoo besluiten dat er kosten in rekening zullen worden gebracht voor het gebruik van het Skydoo Platform.
- Dit wordt de Adviseur tijdig gemeld, waarbij de Adviseur de mogelijkheid heeft het gebruik van het Skydoo Platform al dan niet te beëindigen.
- In dat geval is het de Adviseur niet meer toegestaan gebruik te maken van het Skydoo Platform en dient het gebruik direct gestaakt te worden.
- Skydoo zal bij beëindiging van het gebruik van het Skydoo platform de registratie van het HDNcertificaat van de Adviseur uit HDN-Poortwachter verwijderen.

Skydoo

Skydoo Amsterdam, 23 Maart 2018